Termin realizacji: Wrzesień 2012 – Czerwiec 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowany w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych rodziców dzieci szkoły podstawowej w gminie Obryte wraz z bezpośrednim wpływem na wzrost ich aktywności zawodowej ze skutkiem polepszenia warunków edukacji pozalekcyjnej dzieci.

W następstwie nowych umiejętności zawodowych rodziców dzieci z rodzin niezamożnych będą mieli zwiększone szansy na niepohamowany rozwój swoich zainteresowań i zdolności. Zakładamy również, że postępy w nauce dzieci będą w swoją kolej motywacją dla rodziców w podejmowaniu nowych działań i aktywności.

Poza projektem Fundacja zorganizuje wyjazd na zieloną szkołę dla dzieci, biorących udział w projekcie.

Share This Story, Choose Your Platform!