Człowiek – najlepsza inwestycja!

Warszawa 23 sierpnia 2012 r.

Rekrutacja od 01.09.2012 r.

Zapraszamy dzieci z klas IV-VI SP w gminie Obryte oraz ich rodziców do udziału w projekcie POKL.09.05.00-14-629/11 pt. „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowanym w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu oferujemy:

1. Dla rodziców:

· * Nabycie praktycznych umiejętności i przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności agroturystycznej wraz z podstawami księgowości;
* Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie podstawowym;
* Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym oraz poruszania się po sieci internet;
* Warsztaty psychologiczne mające na celu podwyższenie motywacji do wprowadzenia zmian, aktywnego poszukiwania nowych możliwości zarobkowych

1. Dla dzieci:

· * Poszerzenie wiedzy pozalekcyjnej w zakresie informatyki oraz języka angielskiego;
* Poza projektem Fundacja zorganizuje wyjazd na zieloną szkołę dla dzieci SP w gminie Obryte.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Omnibus” w partnerstwie z gminą Obryte.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail Fundacji: info@fundacjaomnibus.pl lub kontakt z Biurem Projektu w SP w Obrytem.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Share This Story, Choose Your Platform!