INFORMACJA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA STYPENDIÓW
Stypendia przyznawane przez pozarządowe organizacje
W przypadku świadczeń przyznawanych przez instytucje pozarządowe, podatnik powinien pamiętać, że i w tym przypadku istnieje możliwość uniknięcia konieczności opodatkowania uzyskanej kwoty.

Zwolnieniu podlegają bowiem także:

stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz
stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego.
Należy jednakże podkreślić, że w drugim przypadku musi zostać spełniony szereg wymagań określonych we wspomnianej ustawie o podatku dochodowym. Istotnym wydaje się ograniczenie, polegające na tym, że organizacja będąca płatnikiem stypendium , musi spełniać wymogi określone w ustawie o działalności publicznej i wolontariacie. Oznacza to, że jest to jednostka non profit, która z uzyskanych dochodów realizuje tylko i wyłącznie założone przez siebie cele statutowe. Przykładem takich organizacji są różnego rodzaju kluby sportowe i fundacje, wspierające rozwój młodzieży.

Ważne: Wsparcie to przyznawane jest na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe płatnika. Regulamin taki musi być udostępniany do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wystawianych dla zainteresowanych w postaci drukowanej w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Do 3 800 zł i bez oświadczenia

Od stycznia 2011 roku nastąpiła dość istota nowelizacja – przede wszystkim zmianie uległo ograniczenie wysokości przyznawanego świadczenia. Obowiązująca kwota 380 zł miesięcznego dofinansowania, została zastąpiona limitem rocznym. Oznacza to, że obecnie skumulowana wartość przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego wartości 3 800 zł.
Zniesiony został obowiązek złożenia stosownego oświadczenia o braku innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Gdy suma wypłaconych jednemu stypendyście kwot przekroczy w 2013 r. 3.800 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik podatku (tzn. Fundacja „Omnibus” w naszym przypadku) obowiązana byłaby pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość wypłacanych nami stypendiów nie przekracza kwoty 3.800 zł/rok.

Informacje dodatkowe:

Stypendium to okresowa pomoc pieniężna, zwykle bezzwrotna, udzielana z funduszów państwowych, społecznych lub prywatnych, głównie uczniom, studentom oraz pracownikom nauki.

Stypendium, o którym mowa stanowi przychód z innych źródeł, który po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof korzysta ze zwolnienia od podatku. W myśl tego przepisu, wolne od podatku są m.in. stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2013 kwoty 3.800 zł.

Gdy suma wypłat dokonywanych danemu stypendyście przekroczy narastająco od początku roku podatkowego kwotę 3.800 zł, podmiot wypłacający stypendium obowiązany jest pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad tę kwotę. Przy obliczaniu zaliczki powinien stosować zasady określone w art. 35 updof. Podstawę jej obliczenia stanowi kwota stypendium w części podlegającej opodatkowaniu. Zaliczkę tę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (jeżeli stypendysta złożył PIT-2A).

Po zakończeniu roku podatkowego podmiot wypłacający stypendium sporządza informację PIT-8C (art. 35 ust. 10 updof). Informację tę przekazuje stypendyście i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania stypendysty, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W informacji tej należy wykazać kwotę wypłaconego stypendium, kwotę wolną od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b updof, kwotę po odliczeniu kwoty wolnej od podatku oraz zaliczkę pobraną przez płatnika.

Jeżeli osoba otrzymująca stypendium złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następnego oświadczenie PIT-12, wówczas, zgodnie z art. 37 updof, płatnik obowiązany jest do sporządzenia rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. W takim przypadku nie sporządza już informacji PIT-8C.

Share This Story, Choose Your Platform!