Aktualności

Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja "Omnibus". Fundacja "Omnibus" ustanowiona przez Drab Franciszkę, zwaną dalej Fundatorem Aktem Notarialnym z dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego (23.06.2009) Repertorium A Nr 4859/2009 przed Jerzym Horbanem Notariuszem w Warszawie. Zmiany w powołanym oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji dokonano w dniu trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego (30.06.2009), co zostało udokumentowane Aktem Notarialnym sporządzonym przez Małgorzatę Kędzierską Notariusza w Warszawie, Repertorium A Nr 5281/2009.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§ 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 5. Organem nadzorującym Fundację jest Minister Edukacji Narodowej.
§ 6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8. Celem Fundacji jest:
1. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych oraz na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
- udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin niezamożnych,
- fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie i opłacanie szkoleń, kursów i konferencji,
- przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych,
- promowanie w kraju i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieży polskiej,
- wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych, pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, rozwój i kształcenie dzieci i młodzieży, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna charytatywna i humanitarna),
- popularyzacja twórczości i kreatywnego myślenia w realizacji projektów, związanych z nauką i techniką wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia,
- wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i medycyny,
2. działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, sierot oraz wspieranie organizacji, niosących pomoc innym potrzebującym.
3. wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej z krajami Wschodniej i Środkowej Europy w dziedzinach nauki, techniki, kultury i dobroczynności.
§ 9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. rzetelne użytkowanie funduszu założycielskiego, ufundowanego przez Fundatora,
2. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami, gimnazjum, liceum, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
3. organizowanie i finansowanie:
- stypendiów, nagród, kursów i innych form dokształcania dla dzieci i młodzieży,
- konferencji i seminariów, targów nauki i sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
- działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności dzieci i młodzieży,
4. prowadzenie ośrodków informacji w zakresie promowania w kraju i za granicą idei integracji europejskiej,
5. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. wspieranie działalności innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
7. pozyskiwanie pomocy finansowej dla realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10. Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.600.000 zł. (trzy miliona sześćset tysięcy złotych) zadeklarowany przez Fundatora w Akcie Notarialnym ustanowienia Fundacji, z którego 1% (jeden procent) może być przeznaczony na działalność gospodarczą mającą na celu zapewnienie środków pieniężnych na osiągnięcie celów statutowych i rozwój Fundacji,
2. składniki majątkowe, nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 12. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. funduszu założycielskiego;
2. odsetek od kapitalizacji funduszu założycielskiego;
3. darowizn, spadków, zapisów od osób, chcących wesprzeć Fundację;
4. dotacji lub subwencji;
5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
6. odsetek od wkładów nabytych w trakcie działalności Fundacji i depozytów bankowych;
7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
8. działalności gospodarczej Fundacji, z której zysk będzie przeznaczony wyłącznie na rozwój Fundacji i osiąganie celów zgodnie z niniejszym Statutem oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
Działalność gospodarcza będzie realizowana w dziedzinach: prowadzenie obozów, kolonii, schronisk i hosteli dla dzieci i młodzieży, prowadzenie serwisu transportowego dla niepełnosprawnych, działalność wydawnicza oraz prowadzenie portali internetowych na rzez rozwoju nauki i kultury, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży, prowadzenie kursów językowych. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 63.12.Z, 74.10.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z.

§ 13. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14.Fundacja może przyznawać tytuły i wyróżnienia oraz ustanawiać odznaczenia osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
§ 15. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. Majątek i dochody Fundacji będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji.

§ 16. Organem kierowniczo-zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17. Zarząd Fundacji składa się z prezesa Zarządu Fundacji, wiceprezesa Zarządu Fundacji i co najmniej jednego członka.

§ 18. Pierwszy Zarząd powołany jest bezpośrednio przez Fundatora. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji– zwykłą większością głosów.

§ 19. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu

§ 20. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, jeśli jego działania rażąco naruszają dobro Fundacji lub jeśli członek Zarządu narusza przepisy Prawa według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku śmierci Fundatora lub w czasie jego niedyspozycji zdrowotnej uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu przejmuje Rada Fundacji.

§ 21.
1.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
2.1.Uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
2.2.Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
2.3.Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz składanie sprawozdań do organów nadzorujących.
2.4.Zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń.
2.5.Powoływanie Komisji do przyznawania stypendiów.
2.6.Ustalanie regulaminów przyznania stypendiów, nagród, pomocy naukowych i innych grantów
2.7.Cokwartalne informowanie Rady Fundacji o bieżącej działalności Zarządu.

3. Zarząd Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie lub działać bez wynagrodzenia. W przypadku otrzymywania wynagrodzenia, wysokość płac dla członków Zarządu ustanawia Prezes Zarządu, a dla Prezesa Zarządu warunki wynagrodzenia są ustalane przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub w czasie jego niedyspozycji zdrowotnej uprawnienia do ustalania wynagrodzenia Prezesa Zarządu przejmuje Rada Fundacji.

§ 22. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 23 Rada Fundacji.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
• pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
• być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
• otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów, w tym kosztów podróży lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
10.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
11.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
12.Do zadań Rady należy w szczególności:
- Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu i ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
- Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań.
- Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
- Wprowadzanie i zatwierdzanie zmian w Statucie na wniosek Zarządu.
13. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący.

§ 24. Dla realizacji swoich projektów Fundacja może zatrudniać pracowników odpłatnych i nieodpłatnych. Może współpracować z organizacjami, zrzeszającymi wolontariuszy lub zatrudniać wolontariuszy samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 25. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.
§ 26. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. Zmiany Statutu zatwierdza Fundator w formie uchwały. W przypadku śmierci Fundatora lub w czasie jego niedyspozycji zdrowotnej uprawnienia do zatwierdzania zmian w Statucie przejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 28. Połączenie nie może nastąpić, jeśli spowodowałoby to istotną zmianę celów Fundacji.
§ 29. Decyzje o połączeniu w formie uchwały podejmuje Zarząd.
§ 30. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 31.Decyzje o likwidacji Fundacji w formie uchwały podejmuje Zarząd po uzgodnieniu z Radą Fundacji.
§ 32.
1. Likwidatora wyznacza Zarząd fundacji
2. Do obowiązków likwidatora należy:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbliżone do celów Fundacji
§ 33. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 roku