Aktualności

Projekty EFS

1. Wrzesień 2012 - Czerwiec 2013

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowany w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych rodziców dzieci szkoły podstawowej w gminie  Obryte wraz z bezpośrednim wpływem na wzrost ich aktywności zawodowej ze skutkiem polepszenia warunków edukacji pozalekcyjnej dzieci. 

W następstwie nowych umiejętności zawodowych rodziców dzieci z rodzin niezamożnych będą mieli  zwiększone szansy na niepohamowany rozwój swoich zainteresowań i zdolności. Zakładamy również, że postępy w nauce dzieci będą w swoją kolej motywacją dla rodziców w podejmowaniu nowych działań i aktywności.

Poza projektem Fundacja zorganizuje wyjazd na zieloną szkołę dla dzieci, biorących udział w projekcie.